Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

40 Soal tentang Zakat & Jawabannya – PAI SMP (Pilihan Ganda) – HOTS

Contoh latihan soal tentang zakat fitrah dan zakat mal beserta jawabannya berbasis HOTS. Sesuai dengan judul di atas, kali ini kami akan membagikan soal dan jawaban salah satu mata pelajaran di SMP, yakni mata pelajaran PAI BP yang membahas tentang materi zakat. 


Jika anda membuka buku PAI SMP, anda akan menjumpai terdapat salah satu kompetensi dasar atau materi, yakni zakat. Zakat sendiri pada jenjang SMP terbagi menjadi dua, yaitu materi zakat fitrah dan zakat mal. Jadi, latihan soal ini kurang lebih terisi dari dua materi zakat tersebut.


Soal PAI SMP tentang Zakat Fitrah dan Zakat Mal & Jawaban

Zakat merupakan rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Arti zakat endiri secara bahasa adalah “menyucikan”. Zakat ada dua macam, yaitu zakat mal, dan zakat fitrah. Secara bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut istilah zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa/orang yang mukmin di bulan Ramadhan. 


Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama.


Dalam soal ini, domain untuk latihan soal zakat yaitu domain pengetahuan (knowledge) dengan jenis soal pilihan ganda. Lengkap dengan kunci jawaban/ pembahasan soal. Jika anda ingin jenis soal lain, misalnya saja soal essay atau uraian, dapat membuka : Soal Essay dan Uraian Sulit tentang Zakat SMP dan Jawaban


LINK DOWNLOAD sudah kami sediakan di akhir artikel jika anda cocok dengan soal ini dan ingin menggunakan soal ini untuk keperluan UH/ PH, UTS/ PTS, hingga UAS/ PAS. Oh ya, jika anda menjumpai ada yang salah pada kunci jawaban soal zakat ini, mohon untuk masukannya di kolom komentar ya. 


Soal Pilihan Ganda Zakat Fitrah dan Zakat Mal (PAI SMP Kelas 9)

1. Rukun Islam yang ke 3 di bawah ini yang benar yaitu …

a. Haji

b. Puasa

c. shalat

d. Zakat


2. Kedudukan membayar zakat fitrah bagi setiap muslim baik itu pria maupun wanita yang mempunyai kemampuan merupakan pengertian dari hukum …

a. Makruh

b. Sunah

c. Fardhu 'ain

d. Mubah


3. Orang yang yang berhak menerima zakat dinamakan ….

a. Muzakkir

b. Mustahik

c. Muzaki

d. Muzakkar


4. Yang tidak termasuk syarat muzaki atau orang mengeluarkan zakat yaitu …

a. Baligh

b. Hidup hingga bulan ramadhan

c. Islam

d. Mampu membayar zakat


5. Zakat fitrah artinya yaitu …

a. Pembersih diri

b. Zakat kebersihan

c. Zakat kesucian

d. Pembersih harta


6. Waktu yang paling utama atau waktu afdhal dalam mengeluarkan zakat fitrah yaitu …

a. Kapan saja

b. Mulai matahari terbenam (maghrib) sampai sebelum shalat subuh di akhir bulan ramadhan

c. Sejak awal ramadhan sampai akhir bulan ramadhan (sebelum berbuka)

d. Sejak selesai shalat subuh sampai sebelum pelaksanaan shalat idul fitri


7. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan zakatnya dalam setiap jiwa adalah satu sha' yang setara dengan ...

a. 3,3 liter = 2.6 kg

b. 3,1 liter = 2.4 kg

c. 3.5 liter = 2.7 kg

d. 3,2 liter =2.5 kg


8. Batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dinamakan …

a. Nas

b. Nisab

c. Nasib

d. Nasab


9. Zakat harta juga dinamakan dengan sebutan ...

a. Zakat Profesi

b. Zakat fitrah

c. Zakat harta

d. Zakat Mal


10. Golongan yang berhak menerima zakat berjumlah .... golongan

a. 8

b. 7

c. 6

d. 5


11. Harta di bawah ini yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya yaitu …

a. Harta Hasil Riba

b. Emas

c. Hasil Peternakan

d. Perak

e. Harta Rikaz (temuan)


12. Jumlah Nisab harta berupa emas yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu …

a. 90 gram

b. 93,6 gram

c. 93 gram

d. 93,5 gram


13. Prosentase zakat yang berasal dari hasil pertanian yang pengairannya bergantung pada air hujan yaitu sebesar ....

a. 12%

b. 10%

c. 5%

d. 15%


14. Diketahui terdapat binatang ternak berupa domba atau kambing dengan nisab 40-120 ekor. Berdasarkan data tersebut, maka wajib dikeluarkan zakatnya sejumlah ....

a. 4 ekor umur 2 tahun

b. 2 ekor umur 2 tahun

c. 1 ekor umur 2 tahun

d. 3 ekor umur 2 tahun


15. Orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, mempunyai harta sangat sedikit, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dinamakan …

a. Gharim

b. Miskin

c. Fakir

d. Muallaf

Soal tentang Zakat Jawabannya PAI SMP Pilihan Ganda HOTS

16. Tujuan mengeluarkan zakat fitrah di bawah ini yaitu …

a. Menghapus dosa-dosa besar

b. Membersihkan harta benda

c. Menyucikan jiwa dari sifat tercela

d. Meningkatkan rasa persaudaraan


17. Diantara 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, di bawah ini yang paling utama mendapatkan zakat yaitu …

a. Muallaf

b. Miskin

c. Fakir

d. Amil


18. Jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim yaitu sebesar …

a. Satu sha'

b. Dua sha'

c. Empat sha'

d. Tiga sha'


19. Terdapat salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang yang mempunyai banyak hutang yang dinamakan …

a. Riqab

b. Ibnu Sabil

c. Amil

d. Gharim


20. 8 golongan penerima zakat di bawah ini yang benar yaitu …

a. Budak, fakir, miskin, fi sabilillah, amil zakat, gharimin, tunangan dan ibnu sabil

b. fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, fii sabilillah, dan ibnu sabil

c. Fakir, miskin, fi sabilillah, amil zakat, mualaf, kerabat, gharimin, dan ibnu sabil

d. Miskin, fi sabilillah, amil zakat, fakir, mualaf, budak, gharimin, dan istri


21. Segala sesuatu yang harus ada pada saat seseorang melaksanakan zakat dinamakan …

a. Rukun zakat

b. Syarat wajib zakat

c. Syarat sah zakat

d. Syarat rukun zakat


22. Di bawah ini yang tidak termasuk syarat menunaikan zakat fitrah yaitu?

a. Menemui waktu ramadhan dan syawal walaupun hanya sesaat

b. Beragama Islam

c. Sudah menikah

d. Merdeka


23. Keluarga Haji Agus diketahui sebanyak 11 orang. Maka, zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh pak Haji Agus yaitu sebanyak.....

a. 27,5 kg beras

b. 30 kg beras

c. 29 kg beras

d. 29,7 kg beras


24. Zakat dibayar setiap ….

a. 5 tahun sekali

b. 2 kali setahun

c. sekali setahun

d. tiap-tiap bulan 


25. Di bawah ini yang merupakan dampak bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat fitrah yaitu …

a. Hartanya tidak berkah

b. Tergolong kufur nikmat

c. Hartanya tidak suci

d. Puasanya tidak diterima Allah


26. Harta rikaz yaitu harta yang dijumpai tertanam di dalam …

a. rumah

b. laut

c. tanah

d. sungai


27. Kadar yang telah ditetapkan untuk zakat emas, dan perak yaitu …

a. 100%

b. 3.5%

c. 2.5%

d. 10%


28. Kadar yang ditetapkan untuk harta rikaz dan galian yaitu …

a. 80%

b. 20%

c. 50%

d. 10%


29. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap jiwa sebesar ...

a. 2,5 %

b. 3,5 Liter

c. 2 Kg

d. 10 %


30. Orang yang memiliki hak untuk menerima zakat dinamakan …

a. Amil Zakat

b. Mustahik Zakat

c. Musadiq Zakat

d. Muzakki


31. Kadar zakat pertanian yang menggunakan tenaga dan biaya yaitu sebesar …

a. 20%

b. 10%

c. 5%

d. 15%


32. Binatang ternak di bawah ini yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya yaitu …

Soal tentang Zakat Jawabannya PAI SMP Pilihan Ganda HOTS


33. Makanan pokok di bawah ini yang tidak termasuk dalam zakat fitrah yaitu …

Soal tentang Zakat Jawabannya PAI SMP Pilihan Ganda HOTS

34. Di bawah ini yang bukan merupakan syarat muzaki atau orang mengeluarkan zakat yaitu …

a. Baligh

b. Hidup hingga bulan ramadhan

c. Islam

d. Mampu membayar zakat


35. Tidak semua orang boleh menerima hasil pengumpulan zakat fitrah. orang yang berhak menerima zakat fitrah dinamakan …

a. Mualaf

b. Muzakki

c. Mustahiq

d. Mumayiz


36. Dalam Firman Allah Swt surat At-Taubah ayat 60 diketahui bahwa penerima zakat berjumlah ... asnaf

a. 6

b. 7

c. 8

d. 9


37. Orang yang berjuang di jalan Allah berhak menerima zakat fitrah karena tergolong....

a. Fisabilillah

b. Amil

c. Muallaf

d. Ibnu sabil


38. Zakat terbagi menjadi 2 macam, yakni zakat peternakan dan perdagangan yang termasuk zakat...

a. Infaq

b. Maal

c. Fitrah

d. Sodaqoh


39. Sebutan bagi orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya yaitu …

a. Muallaf

b. Musyaf

c. Mursalaf

d. Mukalap


40. Hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya agar bisa merdeka yaitu …

a. Rokib

b. Rikaz

c. Fakir

d. Riqob


Kunci Jawaban Soal PAI tentang Zakat Fitrah dan Zakat Mal

1 D 11 A 21 B 31 C

2 C 12 B 22 C 32 C

3 B 13 B 23 D 33 D

4 A 14 C 24 C 34 A

5 C 15 C 25 D 35 C

6 D 16 C 26 C 36 C

7 C 17 C 27 C 37 A

8 B 18 A 28 B 38 B

9 D 19 D 29 B 39 A

10 A 20 B 30 B 40 D


Demikian contoh latihan soal tentang zakat yang terdiri dari materi zakat fitrah dan zakat mal beserta kunci kunci jawaban yang dipelajari di SMP kelas 9. Semoga latihan soal PAI SMP tersebut bermanfaat ya. LINK DOWNLOAD soal tersebut sudah kami sediakan di bawah ini.

Posting Komentar untuk "40 Soal tentang Zakat & Jawabannya – PAI SMP (Pilihan Ganda) – HOTS "