Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Soal PPKn : Hak dan Kewajiban dalam Berdemokrasi Versi 1

Soal PPKn : Hak dan Kewajiban dalam Berdemokrasi Versi 1 - Pada kali ini akan kami bagikan soal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bab hak dan kewajiban dalam berdemokrasi versi 1. Jika pembaca nanti tidak puas karena soalnya kurang, silahkan baca versi 2 (Baca Juga :Soal PPKn Bab Hak dan kewajiban dalam berdemokrasi versi 2). Materi yang ada pada soal ini antara lain :
1.   Hakikat warga negara dalam sistem demokrasi
2.   Hak dan kewajiban warga negara Indonesia
3.   Pelanggaran terhadap hak warga negara
4.   Pengingkaran terhadap kewajiban warga negara

Jenis soal yang kami bagikan ada dua, yaitu soal pilihan ganda dan soal esai. Berikut ini soal mapel PPKn tentang hak dan kewajiban dalam berdemokrasi versi 1.

A.  Soal pilihan ganda : Hak dan kewajiban dalam berdemokrasi

1.      Orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara disebut …
a.    warga negara
b.    pemerintah
c.    penduduk
d.    duta besar
e.    rakyat

Soal PPKn : Hak dan Kewajiban dalam Berdemokrasi Versi 1

2.      Golongan orang Jepang yang melakukan komunikasi dagang dengan Belanda pada waktu sebelum adanya proklamasi kemerdekaan yaitu golongan …
a.    Bumiputera
b.    Tionghoa
c.    Timur Asing
d.    Bangsawan
e.    Eropa

3.      Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1992 mengatur tentang …
a.    kewarganegaraan Indonesia
b.    penyelesaian dwi kewarganegaraan antara Indonesia dengan RRC
c.    keimigrasian
d.    visa, izin masuk, dan izin keimigrasian
e.    persamaan kedudukan warga negara

4.      Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan disebut  asas …
a.    ius soli
b.    bipatride
c.    ius sanguinis
d.    repudiasi
e.    apatride

5.      Seseorang keturunan A yang menggunakan asas ius soli lahir di negara C yang menggunakan asas ius sanguinis, maka dengan itu status kewarganegaraannya adalah …
a.    ius soli
b.    bipatride
c.    ius sanguinis
d.    repudiasi
e.    apartride

6.      Dalam pasal 30 ayat 1, menjelaskan tentang macam hak warga negara yaitu …
a.    hak untuk ditaati hukum dan pemerintahan
b.    hak untuk dibela
c.    hak untuk dipertahankan
d.    hak untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam
e.    hak tentang kedudukan warga negara

7.      Undang-undang tentang pegadilan manusia yaitu …
a.    UU No 23 tahun 1999
b.    UU No 24 tahun 1999
c.    UU No 26 tahun 2000
d.    UU No 27 tahun 2001
e.    UU No 28 tahun 2002

8.      Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri disebut …
a.    kewajiban
b.    hak
c.    hadiah
d.    kepentingan
e.    hukum

9.      Pada UUD 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam masalah pendidikan dan kebudayaan. Hal ini tercantum pada …
a.    pasal 27 dan 28
b.    pasal 28 A-J
c.    pasa 20 dan 30
d.    pasal 31 dan 32
e.    pasal 33 dan 34

10.   Kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan pada tempat dia dilahirkan dinamakan …
a.    apatride
b.    bipatride
c.    ius soli
d.    ius sanguinis
e.    repudiasi

11.   Berikut ini yang bukan merupakan cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan UU No 12 tahun 2006 adalah …
a.    pemberian
b.    permohonan
c.    kelahiran
d.    pembelian
e.    perkawinan

12.   Undang-undang tetang kewarganegaraan di Indonesia yang masih tetap berlaku sampai sekarang adalah …
a.    UU No 4 tahun 1969
b.    UU No 12 tahun 2006
c.    UU No 3 tahun 1946
d.    UU No 26 tahun 1958
e.    UU No 62 tahun 1958

13.   Golongan Tionghoa dan golongan Timur Asing bukan Cina termasuk dalam golongan …
a.    Eropa
b.    Timur Asing
c.    Bumiputera
d.    Kawula negara
e.    pribumi

14.   Berikut ini yang bukan merupakan syarat menjadi warga negara Indonesia menurut Undang-Undang adalah …
a.    sehat dalam jasmani dan rohani
b.    tidak mempunyai kewarganegaraan ganda
c.    berusia 17 tahun atau sudah menikah
d.    bisa berbahasa Indonesia dan mengikuti dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945
e.    memiliki pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap

15.   Hal-hal yang bukan menjadi penyebab hilangnya kewarganegaraan yang dimiliki seseorang adalah …
a.    tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan ia mendapat kesempatan itu
b.    telah berusia 18 tahun atau sudah menikah
c.    mendapatkan kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri
d.    dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri
e.    masuk dinas tentara asing tanpa seizin presiden

16.   Negara yang menerapkan asas campuran yaitu menerapkan asas ius soli dan ius sanguinis secara bersamaan adalah …
a.    Inggris
b.    India
c.    Mesir
d.    Cina
e.    Amerika Serikat

B.  Soal pilihan esai : Hak dan kewajiban dalam berdemokrasi

1.      Jelaskan menurut pendapat Anda mengenai pengertian penduduk, warga negara, dan orang asing!
2.      Paparkan menurut pengetahuan anda tentang asas-asas dalam menentukan kewarganegaraan seseorang!
3.      Dengan dianutnya asas yang berbeda antara satu negara dengan negara lain, melahirkan dua masalah kewarganegaraan. Jelaskan masalah-masalah tersebut dan berikan contoh kasusnya!
4.      Dalam menentukan kewarganegaraan, seseorang didasarkan pada dua asas. Jelaskan kedua asas tersebut!|
5.      Sebutkan prinsip-prinsip hukum internasional tentang kewarganegaraan!
6.      Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan hak?
7.      Apa saja aspek-aspek yang menjadi perwujudan asas persamaan kedudukan warga negara? Jelaskan menurut pendapat anda!
8.      Jelaskan berbagai bentuk pelanggaran hak warga negara menurut Undang-Undang!
9.      Mengapa pelanggaran-pelanggaran hak warga negara di Indonesia selama ini sulit untuk diselesaikan?
10.   Jelaskan dan berikan contoh bentuk pengingkaran terhadap kewajiban warga negara!
11.   Coba Anda jelaskan bagaimana status kewarganegaraan seseorang warga negara asing yang menikah dengan wanita Indonesia!
12.   Dapatkah Anda menjelaskan apakah orang asing yang bekerja di Indonesia dapat disebut sebagai warga negara?
13.   Coba jelaskan menurut pendapat Anda bagaimana jika seseorang mempunyai kewarganegaraan yang rangkap!
14.   Bagaimanakah bunyi pasal 28E ayat 3 UUD 1945?
15.   Sebutkan cara untuk membina sikap saling menghirmati dalam kehidupan beragama di lingkungan masyarakat!
16.   Sebutkan beberapa asas kewarganegaraan yang dianut dlam UU No 12 tahun 2006!
17.   Jelaskan yang Anda ketahui tentang biparide, apatride, dan multipatride!
18.   Deskripsikan yang dimaksud dengan pewarganegaraan atau naturalisasi!

Demikian soal PPKn tentang hak dan kewajiban dalam berdemokrasi versi 1. Jika belum puas, silahkan baca :


Semoga bermanfaat untuk para pembaca. Silahkan download soal di atas melalui link berikut.

Download Soal

2 komentar untuk "Soal PPKn : Hak dan Kewajiban dalam Berdemokrasi Versi 1"